Obsah: Co to je a jak se počítá

Obsah je základní geometrický pojem, který vyjadřuje velikost plochy, kterou daný tvar nebo objekt pokrývá. Je klíčovou vlastností ve studiu geometrie a často se používá v různých praktických aplikacích, jako je stavebnictví, architektura nebo zemědělství.

Co je to obsah?

Obsah je míra plochy zadaného dvourozměrného tvaru. V praxi je obsah určen počtem jednotek plochy, které se vejdou do dané oblasti. Jednotky mohou být například čtvereční centimetry, metry nebo jiné jednotky podle potřebného měřítka.

Jak se obsah počítá?

Výpočet obsahu se liší podle tvaru geometrického objektu. Níže jsou uvedeny základní vzorce pro výpočet obsahu pro některé běžné tvary:

 • Čtverec: Obsah S čtverce se vypočítá jako druhá mocnina délky jeho strany:
  S=a2 kde a je délka strany čtverce.

 • Obdélník: Obsah obdélníku je součin jeho délky a šířky:
  S=a×b kde a je délka a b je šířka obdélníku.

 • Kruh: Obsah kruhu se vypočítá jako součin hodnoty π (pí) a druhé mocniny jeho poloměru:
  S=πr2 kde r je poloměr kruhu.

 • Trojúhelník: Obsah trojúhelníku lze vypočítat pomocí základny a výšky, které jsou kolmé:
  S=12ah kde a je délka základny a h je výška trojúhelníku.

Shrnutí

Obsah je základní veličina, která udává velikost plochy tvaru. Znalost výpočtu obsahu různých geometrických útvarů je nezbytná pro správnou analýzu a využití v mnoha oborech.