Objem: Co to je a jak se počítá?

Objem je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství prostoru, které objekt zaujímá. Je to jedna z klíčových vlastností trojrozměrných objektů, což znamená, že pro měření objemu je třeba uvažovat všechny tři rozměry – délku, šířku a výšku.

Co je to objem?

Objem je měřítkem prostoru, který zabírá pevné těleso nebo kapalina. Je vyjádřen v kubických jednotkách, jako jsou kubické centimetry (cm³), kubické metry (m³) nebo litry (L).

Jak se objem počítá?

Výpočet objemu závisí na tvaru objektu. Níže jsou uvedeny vzorce pro výpočet objemu běžných geometrických tvarů:

 • Krychle: Objem V krychle se vypočítá jako třetí mocnina délky její hrany:
  V=a3 kde a je délka hrany krychle.

 • Kvádr: Objem kvádru je součin délky, šířky a výšky:
  V=a×b×c kde a je délka, b je šířka a c je výška kvádru.

 • Válec: Objem válce se počítá jako součin plochy základny a výšky:
  V=πr2×h kde r je poloměr základny válce a h je jeho výška.

 • Koule: Objem koule se vypočítá podle vzorce:
  V=43πr3 kde r je poloměr koule.

 • Jehlan: Objem jehlanu se vypočítá jako třetina součinu plochy základny a výšky:
  V=13B×h kde B je plocha základny a h je výška jehlanu.

Shrnutí

Objem je důležitým měřítkem prostoru, který zabírá pevné těleso nebo kapalina. Jeho výpočet závisí na typu geometrického tvaru, avšak všechny vzorce mají společné to, že počítají s třemi rozměry.